Morbi COFFE
Milí zákazníci, objednávky prijaté od 27.11.2023 odosielame až po 06.12.2023. V čase 28.11.2023- 05.12.2023 sme služobne odcestovaní mimo EÚ.

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu morbicoffee.sk je (ďalej len „obchod“):

 

Martin Morbacher – Pražiareň kávy Morbi
SNP 1255/14
908 45 Gbely
IČO: 52 506 916
Spoločnosť zapísaná v OU-SE-OZP-2019/009242-2, č. živnostenského registra 240-28150

 

Telefonický kontakt: +421 908 617 955

  

Obchodné podmienky internetového obchodu morbicoffee.sk prístupnom cez doménu www.morbicoffee.sk

1. Tovar z katalógu zverejneného na týchto webových stránkach je možné objednávať bez registrácie (ako hosť) alebo ako registrovaný užívateľ.

2. Pri registrácii cez internet si vyberte svoje užívateľské meno a heslo a zadajte nasledovné údaje:

a) súkromná osoba: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, na ktorých Vás môžeme kontaktovať.
b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: obchodné meno, adresa miesta podnikania alebo sídla spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, dodaciu adresu, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail, na ktorých Vás môžeme kontaktovať.

Po správnom vyplnení formulára dostanete potvrdenie o úspešnej registrácii.

3. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Tovar po prijatí a potvrdení objednávky posielame čo najskôr, maximálne však do 5 pracovných dní.

4. Platbu za objednaný tovar možno realizovať nasledovnými spôsobmi:

- v hotovosti pri preberaní tovaru osobne v Pražiarni kávy Morbi (rezervácia tovaru max. 7 kalendárnych dní, následne môže byť vaša objednávka zrušená);

- v hotovosti alebo kartou kuriérovi pri dodaní na dobierku;

- platbou vopred (pokiaľ nebudú finančné prostriedky pripísané na náš účet do 7 kalendárnych dní, vaša objednávka môže byť zrušená)

Spôsoby doručenia objednávky:

- (ZADARMO) osobne priamo v Pražiarni kávy Morbi v časoch:
Pondelok – Piatok     7:00 – 16:00

- (okolie Gbelov do 30 km) cena dopravy je 3,00€ 

- (4,01€ s DPH + dobierka 0,72€ do 3 kg) kuriérom spoločnosti Geis Parcel SK s. r. o. (v rámci pracovných dní) do 24 hodín od odoslania objednávky/balíka. V deň odovzdania balíka kuriérovi obdržíte prvú sms správu, že vaša objednávka opustila náš obchod. Druhú sms správu dostanete v deň doručenia, alebo vás bude kuriér telefonicky kontaktovať, aby sa s vami dohodol, kedy vám objednávku doručí. Doručuje do 18:00 nasledujúceho pracovného dňa a čas, kedy vás kontaktuje, záleží od toho, kde sa adresa, kam vám má objednávku doručiť, nachádza v rámci jeho rajónu. Aj z tohto dôvodu vám skôr odporúčame dať si objednávku doručiť do práce (ako doručovaciu adresu si v ďalšom kroku zvoliť adresu, kde pracujete).

- (4,01€ s DPH + dobierka 0,72€ do 3 kg) v strediskách Geis- Point. Balík si vyzdvihnete presne vtedy, kedy to bude vyhovovať vám. 
Presný zoznam stredísk na www.geispoint.sk, kde si vyberiete počas vašej objednávky, alebo ich nájdete priamo tu: 

- Pri objednávke nad 50,-€ s DPH je spôsob doručenia vašej objednávky ZADARMO a vždy kuriérom spoločnosti Geis Parcel SK s. r.o. 

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri preberaní tovaru obdržíte faktúru, ktorá je dodacím listom a daňovým dokladom zároveň. V prípade platby na dobierku dostanete aj potvrdenie o prevzatí tovaru, ktoré je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. 
Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave (neodbalený v pôvodnom originálnom obale) ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorého číslo uviedol kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo v hotovosti v kamennom obchode. Toto sa nevzťahuje na vrátenie ceny za dopravné a balné, za ktoré bol tovar kupujúcemu dodaný, na ktorého vrátenie kupujúci nemá nárok.

8. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v potvrdení objednávky.
9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to výhradne písomne prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorého číslo uviedol kupujúci pri oznámení o zrušení objednávky alebo v hotovosti v kamennom obchode.

12.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje objednávateľa (dotknutej osoby) v zmysle § 13 ods. 1 psím. b)  zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely plnenia zmluvy a v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie predmetnej zmluvy. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

13.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje na marketingové účely (zasielanie správ o ponukách tovarov, akciách a služieb) výlučne v prípade, ak objednávateľ vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel. Náležitosti a forma súhlasu sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je oddelený od všeobecných obchodných podmienok.

14. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.morbicoffee.sk

 

 Reklamačný poriadok

 

Ako postupovať pri reklamácii?

 

1. Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky jej obsah dôkladne skontrolovať a o všetkých zistených chybách najneskôr do troch pracovných dní informovať predávajúceho e-mailom na adrese info@morbicoffee.sk.

2. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do dvoch pracovných dní po prevzatí reklamácie reagovať na reklamáciu kupujúceho s vyjadrením o presnom postupe jej vybavenia.

3. K reklamácii je nutné predložiť nasledujúce dokumenty: daňový doklad – faktúra, sprievodný list o dôvode reklamácie a poškodený tovar. V sprievodnom liste musí byť zmienené čo konkrétne je predmetom reklamácie. Zmienené dokumenty spolu s poškodeným tovarom je nutné poslať na adresu sídla firmy: Martin Morbacher – Pražiareň kávy Morbi, SNP 1255/14; Gbely 908 45.

4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za poškodenie tovaru vzniknuté pri preprave.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 23.09.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

Obchodné podmienky Prevádzkovateľ internetového obchodu morbicoffee.sk je (ďalej len „obchod“): Martin Morbacher – Pražiareň kávy Morbi SNP 1255/14 908 45 Gbely IČO: 52 506 916 Spoločnosť zapísaná v OU-SE-OZP-2019/009242-2, č. živnostenského registra 240-28150 Telefonický kontakt: +421 908 617 955 Obchodné podmienky internetového obchodu morbicoffee.sk prístupnom cez doménu www.morbicoffee.sk 1. Tovar z katalógu zverejneného na týchto webových stránkach je možné objednávať bez registrácie (ako hosť) alebo ako registrovaný užívateľ. 2. Pri registrácii cez internet si vyberte svoje užívateľské meno a heslo a zadajte nasledovné údaje: a) súkromná osoba: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, na ktorých Vás môžeme kontaktovať. b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: obchodné meno, adresa miesta podnikania alebo sídla spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, dodaciu adresu, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail, na ktorých Vás môžeme kontaktovať. Po správnom vyplnení formulára dostanete potvrdenie o úspešnej registrácii. 3. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Tovar po prijatí a potvrdení objednávky posielame čo najskôr, maximálne však do 5 pracovných dní. 4. Platbu za objednaný tovar možno realizovať nasledovnými spôsobmi: - v hotovosti pri preberaní tovaru osobne v Pražiarni kávy Morbi (rezervácia tovaru max. 7 kalendárnych dní, následne môže byť vaša objednávka zrušená); - v hotovosti alebo kartou kuriérovi pri dodaní na dobierku; - platbou vopred (pokiaľ nebudú finančné prostriedky pripísané na náš účet do 7 kalendárnych dní, vaša objednávka môže byť zrušená) Spôsoby doručenia objednávky: - (ZADARMO) osobne priamo v Pražiarni kávy Morbi v časoch: Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00 - (okolie Gbelov do 30 km) cena dopravy je 3,00€ - (4,01€ s DPH + dobierka 0,72€ do 3 kg) kuriérom spoločnosti Geis Parcel SK s. r. o. (v rámci pracovných dní) do 24 hodín od odoslania objednávky/balíka. V deň odovzdania balíka kuriérovi obdržíte prvú sms správu, že vaša objednávka opustila náš obchod. Druhú sms správu dostanete v deň doručenia, alebo vás bude kuriér telefonicky kontaktovať, aby sa s vami dohodol, kedy vám objednávku doručí. Doručuje do 18:00 nasledujúceho pracovného dňa a čas, kedy vás kontaktuje, záleží od toho, kde sa adresa, kam vám má objednávku doručiť, nachádza v rámci jeho rajónu. Aj z tohto dôvodu vám skôr odporúčame dať si objednávku doručiť do práce (ako doručovaciu adresu si v ďalšom kroku zvoliť adresu, kde pracujete). - (4,01€ s DPH + dobierka 0,72€ do 3 kg) v strediskách Geis- Point. Balík si vyzdvihnete presne vtedy, kedy to bude vyhovovať vám. Presný zoznam stredísk na www.geispoint.sk, kde si vyberiete počas vašej objednávky, alebo ich nájdete priamo tu: - Pri objednávke nad 50,-€ s DPH je spôsob doručenia vašej objednávky ZADARMO a vždy kuriérom spoločnosti Geis Parcel SK s. r.o. 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón). 6. Pri preberaní tovaru obdržíte faktúru, ktorá je dodacím listom a daňovým dokladom zároveň. V prípade platby na dobierku dostanete aj potvrdenie o prevzatí tovaru, ktoré je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave (neodbalený v pôvodnom originálnom obale) ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorého číslo uviedol kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo v hotovosti v kamennom obchode. Toto sa nevzťahuje na vrátenie ceny za dopravné a balné, za ktoré bol tovar kupujúcemu dodaný, na ktorého vrátenie kupujúci nemá nárok. 8. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v potvrdení objednávky. 9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. 11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to výhradne písomne prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorého číslo uviedol kupujúci pri oznámení o zrušení objednávky alebo v hotovosti v kamennom obchode. 12.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje objednávateľa (dotknutej osoby) v zmysle § 13 ods. 1 psím. b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely plnenia zmluvy a v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie predmetnej zmluvy. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. 13.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje na marketingové účely (zasielanie správ o ponukách tovarov, akciách a služieb) výlučne v prípade, ak objednávateľ vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel. Náležitosti a forma súhlasu sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je oddelený od všeobecných obchodných podmienok. 14. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.morbicoffee.sk Reklamačný poriadok Ako postupovať pri reklamácii? 1. Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky jej obsah dôkladne skontrolovať a o všetkých zistených chybách najneskôr do troch pracovných dní informovať predávajúceho e-mailom na adrese info@morbicoffee.sk. 2. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do dvoch pracovných dní po prevzatí reklamácie reagovať na reklamáciu kupujúceho s vyjadrením o presnom postupe jej vybavenia. 3. K reklamácii je nutné predložiť nasledujúce dokumenty: daňový doklad – faktúra, sprievodný list o dôvode reklamácie a poškodený tovar. V sprievodnom liste musí byť zmienené čo konkrétne je predmetom reklamácie. Zmienené dokumenty spolu s poškodeným tovarom je nutné poslať na adresu sídla firmy: Martin Morbacher – Pražiareň kávy Morbi, SNP 1255/14; Gbely 908 45. 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za poškodenie tovaru vzniknuté pri preprave. Tieto nákupné podmienky sú platné od 23.09.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.